Indikaattorin metatieto

THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu

  • Koko maa

Kuvaus


Indeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta.
Lisätietoa painokertoimistaAlueen indeksi on sairausryhmittäisten osaindeksien painotettu summa. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä.


Indeksi on ikävakioitu (epäsuora menetelmä), mutta tuloksia voi tarkastella Sotkanetissä myös ikävakioimattomana (id:244). Lisäksi on mahdollista tarkastella yksittäisen sairausryhmän indeksiarvoa ikävakioituna ja ikävakioimattomana. THL:n sairastavuusindeksikokonaisuus koostuu siten 16 indikaattorista (yleisindeksi, seitsemän sairausryhmittäistä indeksiä; ikävakioidut ja -vakioimattomat indeksit).

Tulkinta


THL:n sairastavuusindeksi on laadittu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden sairastavuuden muutosten mittariksi. Useimpien sairauksien yleisyys on hyvin erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen ikärakenne vaikuttaa voimakkaasti sairastavuuden tasoon. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi (id:244) puolestaan heijastaa paremmin alueen sairastavuustaakkaa ja esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maan tasoon.

Päivitetty
17.11.2015
Aikasarja
2001 - 2011
Tekijä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tietolähde
  • Eläketurvakeskus (ETK): Eläketilastot (ETK)
  • Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista (Kela)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit (THL)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Suomen syöpärekisteri (THL)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Sydän- ja verisuonitautirekisteri (THL)
  • Tilastokeskus: Kuolemansyyt (Tilastokeskus)
Huomioita


Katso myös:
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioimaton (id:244)Syöpäindeksi, ikävakioitu (id: 245)
Sepelvaltimotauti-indeksi, ikävakioitu (id: 247)
Aivoverisuonitauti-indeksi, ikävakioitu (id: 249)
Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu (id: 251)
Mielenterveysindeksi, ikävakioitu (id: 253)
Tapaturmaindeksi, ikävakioitu (id: 255)
Dementiaindeksi, ikävakioitu (id: 257)Kaikkien kuntien sairastavuusindeksit on saatavissa luottamusväleineen
Terveytemme -verkkopalvelusta

Rajoitukset


Riittävän tapausmäärän varmistamiseksi pienimmillekin aluetasoille indeksin laskemisessa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden tietoja. Esimerkiksi vuoden 2009 sairastavuusindeksin laskennassa on käytetty vuosien 2008 - 2010 tietoja. Indeksin arvoille on laskettu myös virhemarginaalit (luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta indeksin arvoihin. Virhemarginaalien huomiointi on välttämätöntä pienten kuntien tulosten tulkinnassa.

Lisätiedot Sotkanetistä